Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
1
2
3
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
4
5
จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
6
7
ควบคุมและกำกับดูแลระบบบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
8
9
หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
10
11
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
12
13
ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
14
15
กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
16
17
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
18
19
20

ยินดีต้อนรับ