Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพผู้บริหารโครงการวิจัย ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
1
2
3
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
4
5
จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
6
7
กำหนดทรัพยากรที่ใช้การวิจัย
8
9
10
หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
11
12
ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
13
14
กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
15
16
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
17
18
19
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
20
21

ยินดีต้อนรับ