Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 7


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
1
2
จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
3
4
หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
5
6
ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
7
8
กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
9
10
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
11
12
13
จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
14
15
16
กำหนดโจทย์วิจัยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
17
18
วิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
19
20
21
สรรหา วิเคราะห์ ผู้ใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
22
พัฒนา คิดค้นต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Prototype)
23
24
ทดสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Lab Scale)
25
26
ปรับปรุงแก้ไขต้นแบบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม
27
28
จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบรายงานการวิจัย บทความวิชาการ การจัดประชุมเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ
29
30
เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
31
32
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
33
34

ยินดีต้อนรับ