Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์สกรีน ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจสอบและแก้ปัญหาระหว่างการพิมพ์สกรีน
1
2
การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์สกรีน
3
4
5

ยินดีต้อนรับ