Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ตรวจสอบการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
1
2
กำหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมโครงการอสังหาริมทรัพย์
3
4
ดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
5
6

ยินดีต้อนรับ