Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนมาตรการจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
1
2
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย
3
4
ประเมินสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย
5
6

ยินดีต้อนรับ