Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการสิ่งแวดล้อมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สำรวจ รวบรวม สภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย
1
2
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย
3
4
ประเมินสภาพแวดล้อมตามเงื่อนไขของกฎหมาย
5
6

ยินดีต้อนรับ