Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วิเคราะห์ความปลอดภัยตามประเภทของงาน
1
2
วิเคราะห์ความสูญเสียที่เกิดขึ้น
3
4
จัดทำแผนการรณรงค์ความปลอดภัย
5
6
จัดการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
7
8

ยินดีต้อนรับ