Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัย
1
2
วางแผนวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงานก่อนมอบหมายงาน
3
4
กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
5
6
วางแผนหน้าที่รับผิดชอบการควบคุมงานความปลอดภัยงานก่อสร้าง
7
8

ยินดีต้อนรับ