Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพนักจัดการความปลอดภัยงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน
1
2
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมการทำงานให้อยู่ในระดับปลอดภัย
3
4
จัดเตรียมข้อมูลจากแผนงานก่อสร้าง
5
6
จัดทำรายละเอียดของกิจกรรมตามแผนงานด้านความปลอดภัย
7
8

ยินดีต้อนรับ