Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
กำหนดโครงสร้างทีมควบคุมงานก่อสร้าง
1
2
จัดทำเอกสารในการควบคุมงานก่อสร้าง
3
4
ดำเนินการขออนุมัติแบบรูปและรายการ
5
6
ดำเนินงานควบคุมงานก่อสร้างส่วนงานประกอบ
7
8
9

ยินดีต้อนรับ