Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมงานก่อสร้างเบื้องต้น
1
2
ตรวจสอบการดำเนินงานในส่วนของแบบรูปและรายการ
3
4
5
จัดทำแผนการดำเนินงานก่อสร้างเบื้องต้น
6
7

ยินดีต้อนรับ