Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการบริหารโครงการ อาชีพผู้บริหารจัดการโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
กำหนดรูปแบบการส่งมอบงานโครงการ
1
2
3
ประเมินผลโครงการ
4
5
6
วิเคราะห์การพัฒนาโครงการ
7
8
9
วิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ
10
11
12

ยินดีต้อนรับ