Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาพัฒนาโครงการ อาชีพนักวิเคราะห์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนรูปแบบโครงการ
1
สำรวจ ศึกษาข้อมูลด้านกายภาพ
2
สำรวจ ศึกษาข้อมูลด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3
วางแผนเพิ่มมูลค่าโครงการ
4

ยินดีต้อนรับ