Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการขายและตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนักจัดการลูกค้าสัมพันธ์โครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดทำเอกสารจัดเก็บข้อมูลต่างๆ
1
2
3
สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
4
5
6
7
8
กำหนดกระบวนการที่สนับสนุนการตลาด
9
10
11
12

ยินดีต้อนรับ