Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการขายและตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนักการตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้เครื่องมือทางการตลาด
1
2
3
บริหารงานประชาสัมพันธ์
4
5
สร้างความเข้าใจจรรยาบรรณงานการตลาด
6
7

ยินดีต้อนรับ