Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สาขาการขายและตลาดโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาชีพนักขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
บริหารหลังการขาย
1
2
3
4
5
กำหนดผลตอบแทนของบุคคล
6
อบรมและพัฒนาเพื่อสร้างเครือข่าย
7
8
9
10

ยินดีต้อนรับ