Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ควบคุมความปลอดภัยอาหาร ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ระบุข้อมูลสำหรับการทำแผนด้านความปลอดภัยอาหาร
1
2
ปฏิบัติตามหลักการสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
3
4
5
6
7
8
สื่อสารผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอาหารเบื้องต้น
9
10
ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการผลิตและสุขลักษณะในการผลิตอาหาร
11
12

ยินดีต้อนรับ