Gap Analysis

Gap Analysis

สมรรถนะสนับสนุนการทำงานด้านการขับขี่ปลอดภัยและประหยัดพลังงาน สำหรับรถบรรทุกหกล้อ


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ขับขี่รถบรรทุก 6 ล้อ อย่างปลอดภัย
1
2
3
4
5
6
7
ขับขี่รถบรรทุก 6 ล้อ อย่างประหยัดพลังงาน
8
9
10

ยินดีต้อนรับ