Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าห้องเย็น ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงานภายในห้องเย็น
1
2
3
4
ตรวจสอบสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานห้องเย็น
5
6

ยินดีต้อนรับ