Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
แก้ไขปัญหาที่คาดการณ์ได้ในการผลิตหรือบริการ
1
2
ปรับปรุงการผลิตหรือบริการเตรียมดินเพาะปลูกข้าวอย่างต่อเนื่อง
3
4

ยินดีต้อนรับ