Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพเกษตรกรเพาะปลูกข้าว ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการระบบบัญชีในการผลิตและบริการ
1
2
จัดการระบบการผลิตหรือบริการในกระบวนการเพาะปลูกข้าว
3
4
5
เพาะปลูกข้าวได้ตามมาตรฐาน
6
7

ยินดีต้อนรับ