Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกข้าว ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการระบบบัญชีในการผลิตและบริการ
1
2
ซ่อมบำรุงเครื่องปลูกข้าว
3
4
5
จัดการระบบการผลิตหรือบริการในการปลูกข้าว
6
7
8

ยินดีต้อนรับ