Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ระดับ 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนดูแลรักษาข้าว
1
2
3
ซ่อมบำรุงเครื่องดูแลรักษาข้าว
4
5
6
จัดการระบบการผลิตหรือบริการในการดูแลรักษาข้าว
7
8
9
จัดการระบบบัญชีในการผลิตและบริการ
10
11

ยินดีต้อนรับ