Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจค้าปลีก อาชีพพนักงานปฏิบัติการขาย ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
1
2
3
4
5
ขายสินค้าและบริการขั้นสูง
6
7
8
9
เตรียมพื้นที่ไว้รับสินค้า
10
11
12

ยินดีต้อนรับ