Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง อาชีพเกษตรกรปราดเปรื่อง ระดับ 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
พัฒนาตนเองและทีมงาน
1
2
3
4
พัฒนากลุ่ม/องค์กร
5
6
7
8
พัฒนาภาคีและเครือข่าย
9
10
11
จัดการของเสียทางการเกษตร
12
13
14
จัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
15
16
17
18
จัดการผลผลิตทางเกษตรหลังการเก็บเกี่ยว/การเลี้ยง
19
20
21
22
23
24
พัฒนาความรู้ใหม่ นวัตกรรม จากภูมิปัญญาเดิม
25
26

ยินดีต้อนรับ