Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (ทางอากาศ) ระดับ 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
1
2
3
จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางถนนและทางราง
4
5
6
จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ
7
8
9
จัดการด้านเอกสารและด้านเทคโนโลยีในการดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศ
10
11
12
จัดหาและควบคุมการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางถนนและทางราง
13
14
15
16

ยินดีต้อนรับ