Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ระดับ 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ
1
2
3
4
5
ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น
6
7
8
จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา
9
10
บริหารงานบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ
11
12
13

ยินดีต้อนรับ