Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ ชั้น 4


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1
2
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
3
4
5
วางแผนการผลิตในกระบวนการขึ้นรูปสุญญากาศ
6
7
8
9
วางแผนระบบคุณภาพผลิตภัณฑ์
10
11
12

ยินดีต้อนรับ