Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการอัดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการอัดขึ้นรูป ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1
2
จัดเตรียมวัตถุดิบ
3
4
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน
5
6
7
ปฏิบัติงานกับเครื่องอัดขึ้นรูป
8
9
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์ของเครื่อง
10
11
ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการอัดขึ้นรูป
12
13
14

ยินดีต้อนรับ