Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป อาชีพช่างขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดเตรียมวัตถุดิบ
1
2
จัดเตรียมเครื่องจักร แม่พิมพ์ และอุปกรณ์สนับสนุน
3
4
5
ปฏิบัติงานกับเครื่องขึ้นรูป
6
7
ติดตั้งแม่พิมพ์และปรับพารามิเตอร์เครื่องขึ้นรูป
8
9
ทดลองและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการเป่ายืด
10
11
12

ยินดีต้อนรับ