Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมพลาสติก สาขากระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป อาชีพนักบริหารจัดการในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1
2
วิเคราะห์และกำหนดแนวทางป้องกันอุบัติเหตุในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
3
4
5
วางแผนการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
6
7
8
9
วางแผนการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
10
11
12
ควบคุมและติดตามการผลิตในกระบวนการเป่ายืดขึ้นรูป
13
14
สรุปและประเมินผลการผลิต
15
16

ยินดีต้อนรับ