Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการผลิตแม่พิมพ์ สาขางานแม่พิมพ์พลาสติก อาชีพช่างออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก ชั้น 5


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์เพื่อพัฒนาบุคลากรในการออกแบบ
1
2
3
4
วางแผน และควบคุมการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติก
5
6
7
พัฒนากระบวนการออกแบบแม่พิมพ์เป่าพลาสติกอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืน
8
9
10
11

ยินดีต้อนรับ