Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว อาชีพนักบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ชั้น 3


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ดูแลพรรณไม้ทางด้าน กายภาพ
1
2
3
ขยายพรรณไม้
4
5

ยินดีต้อนรับ