Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารห้องเย็น ชั้น 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
วางแผนกระบวนการให้บริการ
1
2
3
4
5
6
จัดการความพึงพอใจของลูกค้า
7
8
9
10
บริหารต้นทุนในคลังสินค้า
11
12
13

ยินดีต้อนรับ