Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้บริหารงานคลังสินค้าอันตราย ชั้น 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
จัดการทรัพยากรบุคคลในการปฏิบัติงาน
1
2
3
วางแผนกระบวนการให้บริการ
4
5
6
7
8
9
จัดการความพึงพอใจของลูกค้า
10
11
12
13
บริหารต้นทุนในคลังสินค้า
14
15
16

ยินดีต้อนรับ