Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพวิศวกรรมชีวการแพทย์ อาชีพวิศวกรชีวการแพทย์ ชั้น 6


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ประยุกต์ใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์
1
2
3
ติดตามและถ่ายทอดเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์
4
5
6
วางแผนและจัดระบบงานวิศวกรรมชีวการแพทย์
7
8
9
10
11
บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอพร้อมใช้และปลอดภัยตามมาตรฐานต่อการใช้งาน
12
13
14
15
16
ให้คำปรึกษาด้านงานวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบทางวิศวกรรมชีวการแพทย์
17
18
สร้างระบบและกระบวนการคุณภาพ
19
20
21
22
23
24
25
พัฒนาตนเองและทีม
26
27
28
29
30
ใช้ทักษะการสื่อสารเฉพาะทาง
31
32
33
34
35
จัดการและดูแลการดำเนินงานเชิงธุรกิจขององค์กร
36
37
38
39
40

ยินดีต้อนรับ