Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ดิจิทัล ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฎิบัติงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 2
1
2
3
ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ดิจิทัล ระดับ 2
4
บำรุงรักษาและดูแลความปลอดภัย ระดับ 2
5
6

ยินดีต้อนรับ