สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ ( 35 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบของเล่น ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบรองเท้า ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบรองเท้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบรองเท้า ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย ระดับ 6
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ระดับ 6 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง ระดับ 7
สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 4 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 5 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 6 สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์ สาขาออกแบบแฟชั่น อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า ระดับ 7

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์

สาขาวิชาชีพการออกแบบและสร้างสรรค์
อาชีพนักออกแบบของเล่น 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบรองเท้า 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบโคมไฟและอุปกรณ์ให้แสงสว่าง 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบไลฟ์สไตร์โปรดักส์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแฟชั่นรูปแบบการแต่งกาย 3 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้า 4 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ