สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ ( 21 คุณวุฒิวิชาชีพ)


สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ 8 (New Version)

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ระดับ 6 ระดับ 7 ระดับ 8
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายนอก (การประกอบท่อ) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายนอก (การวางท่อ) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายนอก ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร (การติดตั้งท่อสุขาภิบาล) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร (การติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์) ระดับ 3
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างประปาภายในอาคาร ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร ระดับ 5
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างบริการประปาชุมชน ระดับ 3 สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพช่างบริการประปาชุมชน ระดับ 4
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาธุรกิจประปา อาชีพนักบริหารการประปา ระดับ 6

ภาพรวมของสาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ
อาชีพช่างบริการประปาชุมชน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายในอาคาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างวางท่อประปาภายนอก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารการประปา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ 0 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมระบบผลิตน้ำประปา 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพน้ำ 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมคุณภาพน้ำ 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายนอก (การประกอบท่อ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายนอก (การวางท่อ) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายนอก 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานวางท่อประปาภายนอก 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างสำรวจหาท่อรั่ว 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายในอาคาร (การติดตั้งท่อสุขาภิบาล) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายในอาคาร (การติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์) 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างประปาภายในอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพผู้ควบคุมและกำกับงานประปาภายในอาคาร 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพพนักงานผลิตน้ำประปาชุมชน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพช่างบริการประปาชุมชน 2 คุณวุฒิวิชาชีพ
อาชีพนักบริหารการประปา 1 คุณวุฒิวิชาชีพ
ผู้เข้ารับรองสมรรนถะบุคคล

ยินดีต้อนรับ