หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาตนเองและทีมงาน

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-JZJH-307A

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาตนเองและทีมงาน

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

611 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชสวนและพืชไร่เพื่อการค้าขาย612 ผู้เลี้ยงสัตว์613 ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงสัตว์      622 ผู้ปฏิบัติงานด้านการประมงล่าสัตว์และวางกับดักสัตว์ต่าง ๆ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

          หน่วยสมรรถนะนี้เกี่ยวข้องกับการการนำศักยภาพและข้อจำกัดของตนเองมาใช้ได้เหมาะสม เข้าใจบทบาทและมีแผนการพัฒนาตนเอง มีการทบทวนตนเองตามกรอบระยะเวลาที่วางไว้ มีการกำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาตนเองพร้อมมุ่งมั่นในการปฏิบัติเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ มีการวางเป้าหมายและแผนชีวิตที่สามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิต ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและรู้จักศักยภาพและข้อจำกัดของตนเองและทักษะในการบริหารจัดการการทำงานเป็นทีม และมีเป้าหมายและแผนชีวิตที่นำไปใช้ได้จริง


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเกษตรกรปราดเปรื่อง


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
C611 วางแผนการพัฒนาตนเองและทีมงาน 1. วางแผนชีวิตและการทำงานอย่างเป็นระบบและสามารถนำไปใช้ได้จริง C611.01 93295
C611 วางแผนการพัฒนาตนเองและทีมงาน 2. กำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองและทีมงานอย่างชัดเจน C611.02 93296
C612 พัฒนาตนเองเพื่อดำรงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิในอาชีพ 1. ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง C612.01 93297
C612 พัฒนาตนเองเพื่อดำรงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิในอาชีพ 2. มีแผนการพัฒนาตนเองและการทบทวนตนเองอยู่เสมอ C612.02 93298
C612 พัฒนาตนเองเพื่อดำรงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิในอาชีพ 3. ดำเนินการในการพัฒนาตนเอง C612.03 93299
C613 พัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน 1. ศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทีมงานเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง C613.01 93300
C613 พัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน 2. มีแผนการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน และการทบทวนตนเองอยู่เสมอ C613.02 93301
C613 พัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน 3. ดำเนินการในการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน C613.03 93302
C614 ประเมินผลการพัฒนาตนเองและทีมงาน 1. วางแผนการประเมินผลการพัฒนาตนเองและทีมงานอย่างชัดเจน C614.01 93303
C614 ประเมินผลการพัฒนาตนเองและทีมงาน 2. ดำเนินการประเมินผลการพัฒนาตนเองและทีมงานเป็นระบบ C614.02 93304

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะการเขียนแผนชีวิตและการวางเป้าหมาย(ก2) ทักษะการเขียนแผนพัฒนาศักยภาพตนเองและแผนพัฒนาอาชีพ(ก3) ทักษะการตระหนักรู้ในตนเอง(ก4) ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า(ก5) ทักษะการบริหารจัดการ (คน เงิน เครื่องจักร วิธีการ)(ก6) ทักษะการพัฒนาระบบงาน(ก7) ทักษะการทำงานเป็นทีม    (ก8) ทักษะการสื่อสาร

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) การวิเคราะห์ศักยภาพความต้องการและแนวทางการทำงาน(ข2) การกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมาย(ข3) การประเมินการยอมรับวิสัยทัศน์     (ข4) หลักการสื่อสารและสร้างความเข้าใจระหว่างทีมงาน(ข5) การวิเคราะห์(ข6) การวางแผน(ข7) การบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ(ข8) การติดตามและประเมินผลโครงการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)          (ก1) ใบบันทึกผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับ          (ก2) แผนการพัฒนาตนเอง          (ก3) แผนปฏิบัติงานของทีมงานในการทำงานอย่างต่อเนื่อง          (ก4) แผนพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน          (ก5) แบบประเมินผลความพึงพอใจของทีมงาน(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)          (ข1) สามารถอธิบายกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานเป็นได้อย่างชัดเจน          (ข2) สามารถอธิบายวิธีการในการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิในอาชีพได้อย่างชัดเจน          (ข3) รายงานผลการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคน          (ข4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของทีมงาน(ค) คำแนะนำในการประเมิน          เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐานโดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงานและหลักฐานด้านความรู้      (ง) วิธีการประเมิน          -   การประเมินความรู้และทักษะปฏิบัติในหน่วยสมรรถนะนี้จะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ รับการรับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น          - การประเมินความรู้ในหน่วยสมรรถนะนี้กำหนดให้ทำการสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือกการสัมภาษณ์การประเมินทักษะการปฏิบัติงานจะควบคู่ไปกับการพิจารณาแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) และประเมินจากโครงการเฉพาะบุคคล


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ          (ก1) สำหรับผู้เข้ารับการประเมินในหน่วยสมรรถนะนี้ต้องรู้จักศักยภาพและข้อจำกัดของตนเอง วิสัยทัศน์ส่วนตัวที่เหมาะสมกับการพัฒนา เป้าหมายและแผนชีวิตที่นำไปใช้ได้จริง การวางแผนการคิดเชิงบวก การคิดอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยง และมีภาวะผู้นำ            (ก2) สำหรับเจ้าหน้าที่สอบจะต้องพิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงานและหลักฐานความรู้ให้ตรงตามที่ระบุไว้ในหน่วยสมรรถนะนี้       (ข) คำอธิบายรายละเอียด          - วางแผนการพัฒนาตนเองและทีมงานเป็นการกำหนดแนวทางในการปฏิบัติตัวและทีมงานซึ่งในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองจะมีการกำหนดทัศนคติซึ่งจะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขและประสบความสำเร็จในด้านต่าง ๆ เช่นการงานการเงินการเรียนครอบครัวเป็นต้นมีกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการ ส่วนการพัฒนาทีมงานต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายร่วมกันอย่างชัดเจนเพื่อใช้ในการดำเนินงานโดยการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละคนอย่างชัดเจนและมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานทุกครั้ง          - พัฒนาตนเอง คือการศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเช่นการเข้ารับการอบรมศึกษาดูงานการขอคำแนะนำในการพัฒนาความรู้และทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นต้นสามารถนำศักยภาพและข้อจำกัดของตนเองมาใช้ได้เหมาะสมและมีการทบทวนตนเองเอยู่เสมอ          - ดำรงรักษาชื่อเสียง และเกียรติภูมิในอาชีพคือ หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบุคคลแต่ละสาขาอาชีพประมวลไว้เป็นหลัก เพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชีพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียงและส่งเสริมเกียรติคุณของสาขาวิชาชีพของตนมีความภาคภูมิใจและรักในอาชีพที่ทำ          - พัฒนาประสิทธิภาพทีมงานเป็นการกำหนดขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจนและมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานทุกครั้ง          - ประเมินผลการพัฒนาตนเองและทีมงานได้แก่การประเมินสถานการณ์หรือผลการดำเนินงานในการพัฒนาตนเองและทีมงานว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับแผนที่กำหนดไว้


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

18.1 เครื่องมือในการประเมินการวางแผนการพัฒนาตนเองและทีมงาน1) การสอบสัมภาษณ์        2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio)        18.2 เครื่องมือในการประเมินการพัฒนาตนเองเพื่อดำรงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิในอาชีพ1) การสอบสัมภาษณ์2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio)18.3 เครื่องมือในการประเมินการพัฒนาประสิทธิภาพทีมงาน1) การสอบสัมภาษณ์2) พิจารณาจากแฟ้มสะสมผลงาน (Port Folio)18.4 เครื่องมือในการประเมินการประเมินผลการพัฒนาตนเองและทีมงาน1) แบบสอบข้อเขียนแบบปรนัย 4 ตัวเลือก    2) การสอบสัมภาษณ์3) ประเมินจากโครงการเฉพาะบุคคลยินดีต้อนรับ