หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-ATE-6-019ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

9999อาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทีมงานของตนและขยายความร่วมมือจนเป็นเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน สร้างความมีส่วนร่วม เช่นร่วมรับรู้ ร่วมคิด ตัดสินใจ ร่วมลงมือกระทำอย่างเข้มแข็ง เสริมสร้างซึ่งกันและกันและเกื้อหนุนพึ่งพากัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีแผนพัฒนาทีมงานและเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร ที่เกิดจากการสร้างความเข้าใจในเป้าหมายร่วมกัน สร้างกิจกรรมให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง กระตุ้นให้มีการสื่อสารระหว่างกันอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ สร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในทีมงานและสมาชิกเครือข่าย กำหนดกลไกการสร้างระบบจูงใจ จัดหาทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ ให้ความช่วยเหลือและช่วยแก้ไขปัญหา และ สร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
นักเทคโนโลยีการเกษตร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A621 วางแผนการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 1. วิเคราะห์ศักยภาพของทีมงานและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ A621.01 93165
A621 วางแผนการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 2. กำหนดวิสัยทัศน์ของทีมงาน และ เครือข่ายอย่างชัดเจน A621.02 93166
A621 วางแผนการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 3. กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน A621.03 93167
A621 วางแผนการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 4. กำหนดบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและระบบการทำงานร่วมกันอย่างชัดเจน A621.04 93168
A621 วางแผนการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 5. จัดทำแผนการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายทุกมิติที่เกี่ยวข้อง A621.05 93169
A622 ดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 1. ดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายตามแผนที่กำหนดไว้ A622.01 93170
A622 ดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 2. สร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรในทีมงานและสมาชิกเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง A622.02 93171
A622 ดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ A622.03 93172
A622 ดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 4. สร้างผู้นำรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง A622.04 93173
A622 ดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 5. สร้างระบบจูงใจที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น A622.05 93174
A623 ประเมิน และสรุปผลการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 1. บันทึกข้อมูลเอกสารและ/หรือภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายอย่างเป็นระบบ A623.01 93175
A623 ประเมิน และสรุปผลการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 2. วิเคราะห์ประเมินพัฒนาการของทีมงานและเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ A623.02 93176
A623 ประเมิน และสรุปผลการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย 3. จัดทำเอกสาร และ/หรือรายงานสรุปผลการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายอย่างเป็นระบบและมีข้อมูลครบถ้วน A623.03 93177

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะการใช้สารสนเทศในการแสวงหาแหล่งความรู้ใหม่ ๆ(ก2) ทักษะการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ(ก3) ทักษะการจัดทำเอกสาร และหรือรายงานสรุปผลการพัฒนาทีมงาน และเครือข่าย(ก4) ทักษะการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์(ก5) ทักษะการมอบหมายงาน(ก6) ทักษะการบริหารความขัดแย้ง(ก7) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับทีมงาน และเครือข่าย(ก8) ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพื่อการตัดสินใจ(ก9) ทักษะการวางแผน และทำงานอย่างเป็นระบบ(ก10) ทักษะการใช้เทคนิค และวิธีการสร้างทีมงาน(ก11) ทักษะการเป็นผู้นำทีมงาน(ก12) ทักษะการเป็นผู้ประสานงานเครือข่าย

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ความรู้เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ และการสร้างวิสัยทัศน์ของเครือข่าย(ข2) ความรู้เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(ข3) ความรู้เกี่ยวกับการสร้าง และพัฒนาทีมงานและเครือข่ายอย่างยั่งยืน(ข4) ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการพัฒนาทีมงาน(ข5) ความรู้เกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม(ข6) ความรู้เกี่ยวกับหลักพื้นฐาน และรูปแบบการสื่อสารกับทีมงาน(ข7) ความรู้เกี่ยวกับระบบการทำงานเป็นทีม(ข8) ความรู้เกี่ยวกับหลักจิตวิทยาการทำงานเป็นทีม(ข9) ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการทำงานของทีมงานและเครือข่าย(ข10) ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               (ก1) แฟ้มสะสมผลงาน               (ก2) แผนงานการพัฒนาประสิทธิภาพของทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร               (ก3) แผนปฏิบัติงานของทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยี               (ก4) ภาพถ่ายกิจกรรมการพัฒนาทีมงาน และเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               (ข1) เกียรติบัตร วุฒิบัตร ใบรับรองการฝึกอบรมหรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ               (ข2) แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน               (ข3) แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์               (ข4) แบบรวบรวม / แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               (ค1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร               (ค2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง                      - ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง                      - วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                      - ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง          (ง) วิธีการประเมิน               - การสอบข้อเขียน               - การสัมภาษณ์               - แฟ้มสะสมงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               N/A          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               (ข1) วิเคราะห์ศักยภาพของทีมงาน และเครือข่ายอย่างเป็นระบบ เป็นการวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค(SWOT)ของทีมงาน ในด้านต่างๆเช่น ความรู้ ทักษะ ในด้านด้านบริหารคน  การบริหารงาน และระบบและกลไกการทำงาน  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อวางแผนการกำจัดจุดอ่อน เสริมจุดแข็ง เพื่อให้บรรลุความคาดหวังสูงสุดและเป้าหมายของทีมงาน และเครือข่าย               (ข2) กำหนดเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เป็นการกำหนดผลสัมฤทธิ์หรือผลสำเร็จที่คาดหวังของทีมงานและเครือข่ายร่วมกัน ด้วยการยอมรับ รับผิดชอบร่วมกันและสามารถบรรลุผลสำเร็จได้  มีการรับรู้ เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีเป้าหมายที่จะมุ่งไปในอนาคตที่เป็นภาพเดียวกัน               (ข3)ระบบการทำงาน เป็นการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีการจัดโครงสร้างการบริหารงาน การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบในกระบวนการทำงานและพัฒนาทีมงานและเครือข่าย               (ข4) แผนพัฒนาทีมและเครือข่าย คือ การกำหนดแนวทาง กิจกรรม และหรือวิธีการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะและความสามารถเฉพาะด้าน เช่น การทำงานร่วมกัน ภาวะผู้นำ การสื่อสาร การสอนงาน โดยมีกรอบเวลา วิธีการ และความคาดหวัง ตามลำดับความจำเป็นเร่งด่วน ตามศักยภาพและความพร้อมของทีมงาน               (ข5) บันทึก เก็บรวบรวมข้อมูล คือ การจดบันทึก การสรุปประเด็นหรือสาระสำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทีมงานและเครือข่าย เช่นจากการทำงานร่วมกัน หรือ จากการที่ได้ไปฝึกอบรม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่นการสัมมนา การประชุม การมีส่วนร่วมการทำงานกับกลุ่ม องค์กรต่างๆ  โดยอาจระบุถึง ความรู้ที่ได้รับ ความเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบงาน และแนวทางการนำไปปรับใช้ ชึ่งอาจมีภาพถ่าย และเอกสารประกอบจำนวนมากซึ่งได้จัดหมวดหมู่ไว้อย่างเป็นระบบ               (ข6) สร้างสัมพันธภาพที่ดี สัมพันธภาพที่ดีเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการรักษาทีมงานและเครือข่ายให้ยั่งยืนต่อไป จึงควรมีการจัดกิจกรรมโดยเฉพาะที่มีจุดประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกทีมงานและเครือข่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างและรักษาสัมพันธภาพให้มั่นคงแข็งแรง ลดปัญหาความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจกันที่อาจเกิดขึ้น มีการกำหนดกติกาอันเป็นที่ยอมรับร่วมกัน เช่นกิจกรรมกีฬา กิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมบันเทิง กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ หรือกิจกรรมอื่นใดที่เหมาะสมกับบริบท ของทีมงานและเครือข่าย               (ข7) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เป็นการสร้างโอกาสหรือช่องทางในการทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ร่วมกัน เช่นมีการติดต่อกันผ่านทางการเขียน การพบปะพูดคุย การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน การประชุมสัมมนาร่วมกัน ซึ่งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ร่วมกัน มีผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของทีมงานและเครือข่าย              (ข8) สร้างผู้นำรุ่นใหม่ เป็นการสร้างคนขึ้นมาเป็นทายาทต่อจากคนรุ่นก่อนเพื่อสานต่อภารกิจของทีมงานและเครือข่าย  โดยมีกลไกการคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งด้านความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ เป็นที่ยอมรับ นับถือและสามารถเป็นศูนย์รวมใจของคนในทีมงานและเครือข่ายได้ และดำเนินการให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่สามารถเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการทำงาน เพื่อสืบสานหน้าที่ต่อไป               (ข9) กลไกการสร้างระบบจูงใจ เป็นการกำหนดกลไกที่จะช่วยจูงใจให้ทีมงานและสมาชิกเครือข่ายเกิดความสนใจอยากเข้ามีส่วนร่วมในการทำงานและกิจกรรมต่างๆมากยิ่งขื้น เช่น การจัดให้มีค่าตอบแทน เงินรางวัล หรือทุนการศึกษาดูงาน การยกย่องประกาศเกียรติคุณ การให้เข็มเชิดชูเกียรติ หรือโล่เกียรติยศ ซึ่งจะเป็นการช่วยจูงใจให้สมาชิกเกิดความสนใจ มีกำลังใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานให้ก้าวหน้าเพื่อก้าวไปสู่ระดับที่สูงขึ้นต่อไป               (ข10) ตรวจสอบ ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินพัฒนาการของทีมงานและเครือข่าย คือ การพิจารณาทบทวน และวิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนาการของทีมงานและหรือเครือข่ายหลังจากเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาตามแผนแล้ว สามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแต่ละช่วงหรือไม่อย่างไร มีส่วนใดที่ยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังที่ต้องเพิ่มพูนต่อไป หรือส่วนใดที่พึงพอใจแล้วจะสามารถต่อยอดต่อไปได้อย่างไร               (ข11) จัดทำเอกสาร และหรือรายงานสรุปผลการพัฒนาทีมงานและหรือเครือข่ายอย่างเป็นระบบ คือเอกสารหรือหลักฐานที่รวบรวมจากการจัดกิจกรรมพัฒนาทีมงานตามแผนพัฒนาหรือจากการร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นใดที่ส่งเสริมการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายตามแผนจนบรรลุผลสำเร็จ โดยมีข้อมูลครบถ้วน มีรายละเอียดกิจกรรมที่ได้รับพัฒนา รายชื่อผู้ที่ได้รับการพัฒนาและผลลัพธ์ที่ได้ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพมากยิ่งต่อไป


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนพัฒนาตนเอง                  1) การสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                  2) การสัมภาษณ์                  3) แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วยหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่                      - หลักฐานการเป็นสมาชิกของเครือข่ายการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร                      - ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับทีมงาน หรือเครือข่ายนักเทคโนโลยี                      - แผนการพัฒนาทีมงาน และเครือข่าย                      - รายงานผลการพัฒนาทีมงาน และเครือข่าย          18.2 เครื่องมือประเมินการดำเนินการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายนักเทคโนโลยีการเกษตร                  1) การสัมภาษณ์                  2) แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วยหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่                      - ภาพถ่ายกิจกรรมการสร้างสัมพันธภาพของทีมงาน และเครือข่าย                      - ภาพถ่ายกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของทีมงาน และเครือข่าย          18.3 เครื่องมือประเมินการประเมินและสรุปผลการพัฒนาตนเอง                  1) การสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                  2) การสัมภาษณ์                  3) แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วยหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่                      - เอกสารรายงานสรุปผลการพัฒนาทีมงานและเครือข่ายยินดีต้อนรับ