หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-ATE-6-003ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

          9999อาชีพนักเทคโนโลยีการเกษตร6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
          หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร เพื่อศึกษาหาเทคโนโลยีที่เกิดจากการปรับปรุง หรือดัดแปลง ต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับการใช้งานตามบริบทของพื้นที่ได้กว้างขวาง หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการดัดแปลง/ต่อยอด ปรับปรุงส่วนประกอบ โครงสร้าง หรือระบบการทำงานบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรให้มากยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีการผลิตพืช เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ และเทคโนโลยีการจัดการด้านการเกษตร          ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในกระบวนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรสามารถสืบค้นข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลข้อมูล เพื่อจัดทำกรอบแนวคิดการศึกษาหรือวิจัย แผนงานโครงการ แบบแผนการทดสอบเทคโนโลยีดำเนินการทดสอบตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพการทำงานของเทคโนโลยีตามกระบวนการวิจัยจนได้เทคโนโลยี หรือนวัตกรรมทางการเกษตร ที่ใช้งานได้จริงในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
          นักเทคโนโลยีการเกษตร

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
A131 วางแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 1. รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามหลักการและ กระบวนการ A131.01 93014
A131 วางแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 2. จัดทำแนวทาง หรือวิธีการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร A131.02 93015
A131 วางแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 3. จัดทำแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร ตามกระบวนการวิจัย A131.03 93016
A132 ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 1. เตรียมความพร้อมจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พื้นที่ ก่อนดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด A132.01 93017
A132 ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 2. ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตรตามแผนงาน A132.02 93018
A132 ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 3. รายงานความก้าวหน้าของงานเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามลำดับชั้น เป็นระยะๆ A132.03 93019
A132 ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 4. บันทึกผลการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน A132.04 93020
A133 รายงานผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 1. วิเคราะห์ผลการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร โดยใช้หลักสถิติ A133.01 93021
A133 รายงานผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 2. สรุปผลการวิจัยและพัฒนา ต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรถูกต้อง ครบถ้วน A133.02 93022
A133 รายงานผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 3. จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร A133.03 93023

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก1) ทักษะและความเชี่ยวชาญทางเนื้อหาวิชาการที่เกี่ยวข้อง(ก2) ทักษะและความเชี่ยวชาญทางเทคนิคทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง(ก3) ทักษะการใช้เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์(ก4) ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น และการทำงานเป็นทีม(ก5) ทักษะการคิดวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจ(ก6) ทักษะการจัดการ เช่น การเขียนแผนงาน การจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง(ก7) ทักษะการวางแผนและทำงานอย่างเป็นระบบ(ก8) ทักษะการสำรวจความต้องการ และปัญหา(ก9) ทักษะการสังเกต และวิเคราะห์ปัญหาเพื่อการแก้ไข(ก10) ทักษะการสืบค้น และเรียบเรียงข้อมูล(ก11) ทักษะการบันทึกรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูล(ก12) ทักษะการตรวจสอบ ประเมิน และวัดประสิทธิภาพของเทคโนโลยี นวัตกรรม(ก13) ทักษะการเขียนรายงานการวิจัย บทความทางวิชาการ

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข1) ทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้อง(ข2) ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตรที่เกี่ยวข้อง(ข3) ความรู้ด้านการจัดการกระบวนการผลิตด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง(ข4) ระเบียบวิธีวิจัย(ข5) กฎหมาย กฎเกณฑ์ หลักการในการวิจัย(ข6) สถิติที่ใช้ในการวิจัย(ข7) การวิเคราะห์ข้อมูล(ข8) กฎเกณฑ์ หลักการในการเขียนรายงานผลการวิเคราะห์หรือการวิจัย


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          (ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               (ก1) หลักฐาน / หนังสือรับรองการทำงาน หรือการผ่านงานที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้               (ก2) แฟ้มสะสมผลงาน               (ก3) แบบสำรวจ แบบสัมภาษณ์               (ก4) เอกสารรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล               (ก5) เอกสารสรุปรายงานผลการสำรวจข้อมูล               (ก6) แผนงานโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร               (ก7) บันทึก/รายงานการปฏิบัติงาน               (ก8) รายงานผลงานการวิจัยที่ดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือเครื่องจักรกล กรรมวิธี               (ก9) ผลงานหรือชิ้นงานที่แสดงให้เห็นถึงการทดสอบเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร               (ก10) ผลงานการวิจัย อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ระบบการควบคุม               (ก11) ภาพถ่ายการปฏิบัติงานทดสอบเทคโนโลยี          (ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               (ข1) หลักฐานคุณวุฒิการศึกษา - ใบรายงานผลการศึกษาที่แสดงคุณวุฒิตามคุณสมบัติ และ ข้อกำหนดของระดับที่เข้ารับการทดสอบ               (ข2) เกียรติบัตร วุฒิบัตร หรือใบรับรองการฝึกอบรมหรือเอกสารรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ                   (ข3) แบบบันทึกผลการสอบข้อเขียน               (ข4) แบบบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์               (ข5) แบบรวบรวม / แฟ้มสะสมผลการปฏิบัติงาน          (ค) คำแนะนำในการประเมิน               (ค1) ผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจประเมินความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร ด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา               (ค2) หลักฐานที่ต้องการเพื่อแสดงถึงหน่วยสมรรถนะนี้ ต้องมีความสัมพันธ์กับข้อกำหนดของหน่วยสมรรถนะย่อย และเกณฑ์การปฏิบัติงานในหน่วยสมรรถนะนี้ โดยหลักฐานในที่นี้ ต้องแสดงถึง                      - ความรู้ และทักษะที่เกี่ยวข้อง                      - วิธีการปฏิบัติงาน กฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง                      - ขอบเขตด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(ง) วิธีการประเมิน          - การสอบข้อเขียน          - การสัมภาษณ์          - แฟ้มสะสมผลงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

          (ก) คำแนะนำ               ผู้เข้ารับการประเมินต้องทราบรายละเอียดของกระบวนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการเกษตร รายละเอียดและข้อมูลที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ต้องการพัฒนาต่อยอด วิธีการพัฒนาต่อยอด และการเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการวัดประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนั้น และการรายงานผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี          (ข) คำอธิบายรายละเอียด               (ข1) การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร หมายถึง เทคโนโลยีที่เกิดจากการปรับปรุง หรือดัดแปลง ต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมให้เหมาะสมกับการใช้งานตามบริบทของพื้นที่ได้กว้างขวาง หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยอาจมีการดัดแปลง/ต่อยอด ปรับปรุงส่วนประกอบ โครงสร้าง หรือระบบการทำงานบางส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรให้มากยิ่งขึ้น               (ข2) การกำหนดปัญหาหรือความต้องการ เป็นการทำความเข้าใจหรือวิเคราะห์ปัญหาหรือความต้องการหรือสถานการณ์ของเทคโนโลยีอย่างละเอียด เพื่อกำหนดกรอบของปัญหาหรือความต้องการให้ชัดเจน               (ข3) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปัญหาหรือความต้องการที่กำหนดไว้ในขั้นกำหนดปัญหาหรือความต้องการจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น ศึกษาจากตำรา วารสาร บทความ สารานุกรม สืบค้นจากอินเทอร์เน็ต ระดมสมองจากผู้ร่วมงาน ควรมีการรวบรวมข้อมูลรอบด้านให้ครอบคลุมปัญหาหรือความต้องการ จะทำให้สามารถสรุปวิธีการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการได้ครบถ้วนสมบูรณ์               (ข4) องค์ประกอบที่สำคัญของแผนงานโครงการประกอบด้วย เหตุผลความจำเป็น วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย ปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและแนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ ฯลฯ โดยครอบคลุมในด้านการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรมีข้อมูลสำคัญ และจำเป็น เช่น ส่วนประกอบ โครงสร้าง หรือระบบการทำงานบางส่วน ฯลฯ ตามลักษณะของเทคโนโลยี               (ข5) การเตรียมการก่อนการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือสถานที่ พื้นที่ ฯลฯ

ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการวิจัย               (ข6) กระบวนการวิจัย ประกอบด้วย การเลือกปัญหาเพื่อการวิจัย การวิเคราะห์ปัญหาการวิจัย การวางแผนและออกแบบการวิจัย การสร้างและทดสอบเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล

การประมวลผลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการวิจัย การนำเสนอผลงานการวิจัย และการติดตามการนำผลวิจัยไปใช้               (ข7) การวิเคราะห์ผลการวิจัย เป็นการนำผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการตีความหมายและแปลผลจากข้อมูล ที่ได้ให้สามารถเข้าใจได้ง่าย บอกผลของการวิจัยที่ได้ซึ่งอาจเป็นข้อเท็จจริงหรือแนวโน้ม อาจมีการเปรียบเทียบ และผลการวิจัยสามารถนำไปใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย               (ข8) การใช้ประโยชน์จากรายงานผลการวิจัย เป็นการนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการวิจัย และรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนำไปใช้ จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงตามวัตถุประสงค์ และได้การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

          18.1 เครื่องมือประเมินการวางแผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรรมการเกษตร                  1) การสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                  2) การสัมภาษณ์                  3) แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วยหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่                      - รายงาน หรือเอกสารการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี อาทิ ปัญหา หรือความต้องการเทคโนโลยี หรือ รายละเอียดของเทคโนโลยีที่ต้องการนำไปพัฒนาต่อยอด                      - แผนการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี          18.2 เครื่องมือประเมินการดำเนินการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรรมการเกษตร                  1) การสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                  2) การสัมภาษณ์                  3) แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วยหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่                      - รายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ที่นำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง                      - ภาพถ่ายกระบวนการ หรือผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี          18.3 เครื่องมือประเมินการรายงานผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี และนวัตกรรรมการเกษตร                  1) การสอบข้อเขียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก                  2) การสัมภาษณ์                  3) แฟ้มสะสมผลงาน ประกอบด้วยหลักฐานจากผลงานเชิงประจักษ์ ได้แก่                      - รายงานผลการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ฉบับสมบูรณ์                      - ภาพถ่ายผลที่ได้จากการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยียินดีต้อนรับ