หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารองค์กรธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-FDD-7-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารองค์กรธุรกิจการบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพผู้ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


บุคคลที่ทำหน้าที่ให้บริการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


3331 ตัวแทนพิธีการศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้า


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

N/A


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

N/A


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
04641 ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1 ติดตามการดำเนินการของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน 04641.01 92394
04641 ติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2 ประเมินผลของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง 04641.02 92395
04642 กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 1 กำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ 04642.01 92396
04642 กำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 2 ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด 04642.02 92397

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

N/A


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

(ก) ความต้องการด้านทักษะ1. ปฏิบัติการติดตามประเมินความก้าวหน้าของการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  1.1 สามารถติดตามการดำเนินการของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน  1.2 สามารถประเมินผลของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง2. ปฏิบัติการด้านการกำหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ  2.1 สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ  2.2 สามารถดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด

(ข) ความต้องการด้านความรู้

(ข) ความต้องการด้านความรู้   1. กระบวนการจัดทำเอกสารสำหรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   2. กระบวนการจัดบันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระบบคอมพิวเตอร์


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (
Performance Evidence)
1. รายงานการติดตามการบริการของผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
  1. ใบผ่านการอบรมเกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
  2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
  ประเมินเกี่ยวกับการจัดหาและควบคุมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
(ง) วิธีการประเมิน
  1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด   1. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามการดำเนินการของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณในแผน เช่น การตลาด การแข่งขันกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ การคาดคะเนทางการเงิน ที่จะชี้นำไปสู่ความสำเร็จหรือชี้ให้เห็นถึงจุดอ่อนและข้อควรระวัง และจะต้องนำสิ่งเหล่านี้มาดำเนินการประเมินผลของแผนการบริหารองค์กรธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ของแผนและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง   2. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องกำหนดแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากรายงานการประเมินผลการบริหารธุรกิจ เช่น มุ่งเน้นการพัฒนาตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ หลังจากนั้นดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตามระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด   3. คำว่า “ถูกต้องครบถ้วน” หมายถึง ความถูกต้องตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามที่ระบุไว้ในแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน   4. คำว่า “อย่างมีประสิทธิภาพ” หมายถึง ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จลุล่วงตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

N/A


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

N/A


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือการประเมิน
1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย
  2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา (แผนธุรกิจ)
  3. การประเมินสังเกตพฤติกรรม
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน
2. เครื่องมือการประเมิน
  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย
  2. แบบประเมินการสัมภาษณ์จากกรณีศึกษา (แผนธุรกิจ)
  3. การประเมินสังเกตพฤติกรรม
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 


ยินดีต้อนรับ