หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมการปฏิบัติงานสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-6-063ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมการปฏิบัติงานสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
520091

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. ประสานงานขอข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520091.01 173904
520091

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. รายงานข้อมูลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520091.02 173905
520092

สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

1. ระบุวัตถุประสงค์การสอนงานผู้ใต้บังคับ บัญชาได้อย่าง

520092.01 173906
520092

สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

2. สรุปขั้นตอนการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520092.02 173907
520092

สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

3. ดำเนินการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520092.03 173908
520092

สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

4. ประเมินผลการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520092.04 173909
520093

ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน

1. ควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการในหน่วย งานได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520093.01 173910
520093

ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน

2. สรุปสภาพปัญหาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520093.02 173911
520093

ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน

3. แก้ไข และป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520093.03 173912
520093

ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน

4. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการในหน่วยงานได้อย่างถูกต้องครบ ถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520093.04 173913
520094

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า

1. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องปลอดภัยตามขั้นตอนที่กำหนด

520094.01 173914
520094

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า

2. ใช้เทคโนโลยีการสารสนเทศในการปฏิบัติ งานในสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องปลอดภัย ตามขั้นตอนที่กำหนด


520094.02 173915

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ