หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ควบคุมสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-WII-6-062ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ควบคุมสินค้าคงคลังให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
520081

ควบคุมสินค้าคงคลังโดยการตรวจสอบสภาพและปริมาณของสินค้าคงคลัง

1. ตรวจสอบสภาพของสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520081.01 173891
520081

ควบคุมสินค้าคงคลังโดยการตรวจสอบสภาพและปริมาณของสินค้าคงคลัง

2. ตรวจสอบปริมาณของสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520081.02 173892
520081

ควบคุมสินค้าคงคลังโดยการตรวจสอบสภาพและปริมาณของสินค้าคงคลัง

3. รายงานการตรวจสอบสภาพและปริมาณของสินค้า ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520081.03 173893
520082

ควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบันโดยการบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า

1. กำกับดูแลขั้นตอนการควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบันโดยการบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520082.01 173894
520082

ควบคุมสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบันโดยการบันทึกทุกครั้งที่มีการรับและจ่ายสินค้า

2. ตรวจสอบข้อมูลบันทึกการรับและจ่ายสินค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 

520082.02 173895
520083

ควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดตามช่วงเวลาที่กำหนด

1. กำกับดูแลขั้นตอนการควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดตามช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างถูก ต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520083.01 173896
520083

ควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดตามช่วงเวลาที่กำหนด

2. ตรวจสอบข้อมูลบันทึกการรับและจ่ายสิน ค้าได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 

520083.02 173897
520083

ควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดตามช่วงเวลาที่กำหนด

3. จัดทำรายงานผลการควบคุมสินค้าคงคลังแบบสิ้นงวดโดยวิธีการลงบันทึกตามช่วงเวลาที่กำหนดได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520083.03 173898
520084

จำแนกสินค้าคงคลังตามความสำคัญของสินค้า

1. จัดกลุ่มประเภทสินค้าคงคลังตามเกณฑ์การแบ่งประเภทสินค้าคงคลังระบบ ABC ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520084.01 173899
520084

จำแนกสินค้าคงคลังตามความสำคัญของสินค้า

2. ดำเนินการแบ่งประเภทสินค้าคงคลังตามระบบของ ABC ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520084.02 173900
520084

จำแนกสินค้าคงคลังตามความสำคัญของสินค้า

3. จัดทำรายงานการจำแนกความสำคัญของสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520084.03 173901
520085

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสินค้ากับสินค้าคงคลัง

1. ตรวจสอบข้อมูลบัญชีสินค้ากับสินค้าคงคลังมีได้อย่างครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด

520085.01 173902
520085

ตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีสินค้ากับสินค้าคงคลัง

2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีสินค้ากับสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามขั้นตอน

520085.02 173903

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A


ยินดีต้อนรับ