หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

บริหารงานบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-POO-5-022ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ บริหารงานบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
   บริหารทรัพยากรบุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
3323 ผู้จัดซื้อ

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01351 บริหารทรัพยากรบุคคล 1.กำหนดการวางแผนบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ 01351.01 91511
01351 บริหารทรัพยากรบุคคล 2. พัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 01351.02 91512
01351 บริหารทรัพยากรบุคคล 3. จัดทำเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลภายในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง 01351.03 91513
01352 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 1.วิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 01352.01 91514
01352 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 2. กำหนดวัตถุประสงค์การสอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ 01352.02 91515
01352 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ดำเนินการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 01352.03 91516
01352 พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 4.ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชามีอย่างต่อเนื่อง(การจัดการความรู้) 01352.04 91517
01353 ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน 1.กำหนดเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง 01353.01 91518
01353 ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน 2. ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์มีประสิทธิภาพและตรวจสอบได้ 01353.02 91519
01353 ประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน 3. รายงานผลการปฏิบัติงานไปใช้ควบคุมคุณภาพในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 01353.03 91520

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล       

  1.1 สามารถกำหนดการวางแผนบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างเป็นระบบ

  1.2 สามารถพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง

  1.3 สามารถจัดทำเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลภายในหน่วยงาน ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรง

2. ปฏิบัติการพัฒนา (สอน) ผู้ใต้บังคับบัญชา

  2.1 สามารถวิเคราะห์ขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง

  2.2 สามารถกำหนดวัตถุประสงค์การสอนอย่างถูกต้องสมบูรณ์

  2.3 สามารถดำเนินการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2.4 สามารถติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ใต้บังคับบัญชามีอย่างต่อเนื่อง (การจัดการความรู้)

3. ปฏิบัติการประเมินผลและการควบคุมการปฏิบัติงาน       

  3.1 สามารถกำหนดเครื่องมือการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง เที่ยงตรง

  3.2 สามารถประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์มีประสิทธิภาพ และตรวจสอบได้

  3.3 สามารถรายงานผลการปฏิบัติงานไปใช้ควบคุมคุณภาพในหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. เทคนิคการประสานงาน

2. การวิเคราะห์งาน

3. เทคนิคการสอนงาน

4. จิตวิทยาการสอน

5. เทคนิคการใช้สื่อประกอบการสอน

6. การวางแผนการสอนงาน

7. การติดตามผลการสอนงาน

8. การควบคุมคุณภาพ

9. การบริหารคุณภาพ

10. นโยบายและเป้าหมายการจัดซื้อ

11. กลยุทธ์การจัดซื้อ จัดหา

12. การประเมินผลการจัดซื้อ

13. สภาพแวดล้อมต่องานจัดซื้อ

14. การวางแผนงบประมาณการจัดซื้อ

15.การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการบริหารงาน14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับ      เกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

1. หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

  1. รายงานผลการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  2. แผนการสอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา

  3. รายงานงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปี

  4. รายงานการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน

  5. แผนการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงาน

  6. รายงานผลตรวจสอบการควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน

  7. รายงานสรุปผลการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ

  8. รายงานผลการปฏิบัติงาน

2. หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

  1. ใบผ่านการอบรมการบริหารงานจัดซื้อ

  2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน

  3. เอกสารการนำเสนองานหรือการบรรยายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อ

  4. หนังสือ คู่มือ บทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานจัดซื้อ

3. คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรในฝ่ายจัดซื้อ

4. วิธีการประเมิน

  1. พิจารณาหลักฐานความรู้

  2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

1. คำอธิบายรายละเอียด

    1. ผู้ปฏิบัติงานกำหนดผังองค์กรและหน้าที่ ภาระงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ โดยคัดเลือกโครงสร้างของแผนกจัดซื้อให้เหมาะสมตามลำดับความสำคัญของตำแหน่งงานฝ่ายจัดซื้อ

    2. ผู้ปฏิบัติงานต้องให้คำปรึกษาแก่พนักงานและบริหารงานบุคลากรในฝ่าย และจัดทำเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงานในฝ่ายอย่างถูกต้อง

    3. ผู้ปฏิบัติงานมีการฝึกอบรมและสอนงานผู้ใช้บังคับบัญชา ชี้ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเห็นถึงปัญหาต่างๆ แนวทางการแก้ไข และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี นอกจากนี้ต้องมีการติดตามประเมินผลความรู้ในงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเนื่อง

    4. ผู้ปฏิบัติกำหนดเครื่องมือและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายจัดซื้อ โดยมีเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ และควบคุมคุณภาพของหน่วยงานที่มีมาตรฐาน16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
ไม่ระบุ

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน

  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน

  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

     ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน

  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ