หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-POO-5-018ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ จัดทำสัญญาและบริหารสัญญา

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้องและตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


3323 ผู้จัดซื้อ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01311 จัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 1.รวบรวมและสรุปรายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้องครบถ้วน 01311.01 91481
01311 จัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดเงื่อนไขข้อสัญญาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 01311.02 91482
01311 จัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. ความเห็นชอบจากคู่สัญญาและผู้บริหารองค์กรในสัญญาฉบับสมบูรณ์ 01311.03 91483
01312 ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา 1.ตรวจสอบตามเงื่อนไขข้อสัญญาการส่งมอบสินค้า บริการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 01312.01 91484
01312 ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา 2. ดำเนินการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างมีประสิทธิภาพ 01312.02 91485
01312 ตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา 3. จัดทำรายงานการติดตามการส่งมอบสินค้าบริการอย่างถูกต้องครบถ้วน 01312.03 91486

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการจัดทำข้อสัญญากับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     1.1 สามารถรวบรวมและสรุปรายละเอียดเอกสารประกอบการทำสัญญาซื้อขายอย่างถูกต้องครบถ้วน1.2 สามารถตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของรายละเอียดเงื่อนไขข้อสัญญาร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง1.3 สามารถความเห็นชอบจากคู่สัญญาและผู้บริหารองค์กรในสัญญาฉบับสมบูรณ์2. ปฏิบัติการตรวจสอบการดำเนินการส่งมอบให้เป็นไปตามสัญญา    2.1 สามารถตรวจสอบตามเงื่อนไขข้อสัญญาการส่งมอบสินค้า บริการ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน2.2 สามารถดำเนินการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างมีประสิทธิภาพ2.3 สามารถจัดทำรายงานการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการอย่างถูกต้องครบถ้วน

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การบริหารจัดการสัญญา2. การทำสัญญาจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง3. กฎหมาย กฎระเบียบ เงื่อนไขสัญญาซื้อขาย4. จรรยาบรรณงานจัดซื้อ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)      1. สัญญาฉบับสมบูรณ์2. รายงานการติดตามการส่งมอบสินค้า บริการ(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)1. ใบผ่านการอบรมและสัมมนาวิชาชีพจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน 3. ใบผ่านการอบรมการบริหารจัดการสัญญา(ค) คำแนะนำในการประเมินประเมินเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาและบริหารสัญญา (ง) วิธีการประเมิน1. พิจารณาหลักฐานความรู้ 2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด1.ผู้ปฏิบัติงานรวบรวมรายละเอียดการจัดซื้อเพื่อจัดทำสัญญา โดยมีการตรวจสอบเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ประเภทสัญญา ค่าธรรมเนียม การค้ำประกันและค่าปรับ เพื่อเสนอต่อผู้รับผิดชอบ2.ผู้ปฏิบัติงานดำเนินงานติดตามการส่งมอบสินค้าเพื่อประเมินว่าเป็นไปตามสัญญาที่กำหนด3.ผู้ปฏิบัติงานจัดทำรายงานการส่งมอบสินค้าที่เป็นไปตามสัญญาและไม่เป็นไปตามสัญญา


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


1. เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน2. เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมินยินดีต้อนรับ