หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-POO-5-016ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ ประเมินและคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการเบื้องต้น

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

    บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับกำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และสรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

3323 ผู้จัดซื้อ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01221 กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย 1.กำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ขายเบื้องต้นให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 01221.01 91466
01221 กำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย 2. กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ 01221.02 91467
01222 ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 1.จัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนดไว้ 01222.01 91468
01222 ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 2. จัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 01222.02 91469
01222 ประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 3. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ 01222.03 91470
01223 สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ 1.จัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 01223.01 91471
01223 สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ 2.คัดเลือกผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย 01223.02 91472
01223 สรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ 3. จัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบ และจัดลำดับผู้ขายสินค้าหรือบริการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 01223.03 91473

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการกำหนดแนวทางและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้ขาย 

   1.1 สามารถกำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้ขายเบื้องต้นให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

   1.2 สามารถกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกได้อย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้

2. ปฏิบัติการประเมินผู้ขายตามแนวทางและเกณฑ์ที่กำหนดไว้

   2.1 สามารถจัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้อง ตามแนวทางที่กำหนดไว้

   2.2 สามารถจัดทำการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้อง ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

   2.3 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขาย ได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

3. ปฏิบัติการสรุปและจัดลำดับรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์      

   3.1 สามารถจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

   3.2 สามารถคัดเลือกผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย

   3.3 สามารถจัดทำรายงานสรุปเปรียบเทียบ และจัดลำดับผู้ขายสินค้าหรือบริการ ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน


(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. หลักการจัดซื้อสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

2. วิธีการ ขั้นตอน และวงจรงานจัดซื้อสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

3. การระบุความต้องการในการจัดซื้อสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูปด้านโลจิสติกส์

5. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

6. การตลาดของสินค้า/บริการด้านโลจิสติกส์

7. การคัดเลือกผู้ขายด้านโลจิสติกส์14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

   หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมินและควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

   1. รายงานสรุปผลการกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการ

   2. รายงานสรุปผลการประเมินผู้ขายสินค้าหรือบริการ

(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

   1. ใบผ่านการอบรมการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้างด้านโลจิสติกส์

   2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน 

(ค) คำแนะนำในการประเมิน

   ประเมินเกี่ยวกับการคัดเลือก และประเมินผู้ขายสินค้าและบริการเบื้องต้น

(ง) วิธีการประเมิน

   1.พิจารณาหลักฐานความรู้

  2.พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด

    1. ผู้ปฏิบัติงานประเมินผู้ขายเชิงคุณภาพเพื่อคัดเลือกผู้ขายที่เหมาะสม คัดผู้ไม่เหมาะสมออกจากรายการ โดยกำหนดเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง ประสิทธิภาพการดำเนินงานของผู้ขาย การรับประกันสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของผู้ขาย สภาพทางการเงิน

    2. ผู้ปฏิบัติงานประเมินแหล่งขายโดยใช้แนวทางที่กำหนดไว้เป็นเงื่อนไข โดยมีทั้งการประเมินผู้ขายในปัจจุบันและประเมินผู้ขายรายใหม่ โดยจัดทำเกณฑ์การให้คะแนนเช่น ระดับดีมาก ดี ปานกลาง พอใช้ ไม่น่าพอใจ เป็นต้น

    3. ผู้ปฏิบัติงานสรุปผู้ขายที่ผ่านการประเมินในระดับต่าง ๆ โดยจัดเรียงลำดับ ตามเงื่อนไขจุดเด่นต่าง ๆ ตามผู้ขาย เช่น ความรวดเร็ว คุณภาพ ปริมาณการขาย เพื่อนำไว้คัดเลือกในขั้นต่อไป16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)

ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

1. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน

  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

2. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน

  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

   ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน 

3. เครื่องมือการประเมิน

  1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย

  2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน

  3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์

    ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน

 
ยินดีต้อนรับ