หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ LOG-POO-5-015ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ สำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ

3. ทบทวนครั้งที่ - / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)


อาชีพนักจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)


บุคคลที่ทำหน้าที่จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งขายหรือผู้ขาย สำรวจราคากลาง สำรวจคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ และขอใบเสนอราคา


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)


3323 ผู้จัดซื้อ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
(ตามเล่มมาตรฐาน)
รหัส PC
(จากระบบ)
01211 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งขายผู้ขายสินค้า บริการ 1.สำรวจข้อมูลผู้ขายสินค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 01211.01 91455
01211 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลแหล่งขายผู้ขายสินค้า บริการ 2. จัดทำและปรับปรุงข้อมูลจากการสำรวจในฐานข้อมูลผู้ขายให้ทันสมัย 01211.02 91456
01212 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ 1.สำรวจราคากลางของสินค้า บริการอย่างต่อเนื่อง 01212.01 91457
01212 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ 2. จัดทำรายการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายอย่างครอบคลุมและจำแนกถึงความแตกต่าง 01212.02 91458
01212 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ 3. จัดทำรายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการอย่างครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าและบริการ(จัดทำ Approvevendor list) 01212.03 91459
01213 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ 1.สำรวจคุณสมบัติของผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 01213.01 91460
01213 สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลคุณสมบัติผู้ขายผู้ให้บริการ 2. จัดทำรายงานสรุปคุณสมบัติของผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 01213.02 91461
01214 สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ 1.เปรียบเทียบคุณสมบัติขีดความสามารถในการส่งมอบ ของผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 01214.01 91462
01214 สรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพในรูปแบบสารสนเทศ 2. วิเคราะห์และสรุปผลผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด 01214.02 91463
01215 ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ 1.ตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดในใบเสนอราคาที่ได้รับ 01215.01 91464
01215 ขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ 2. จัดทำรายงานผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคาจากผู้ขายได้อย่างถูกต้อง 01215.02 91465

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)


ไม่ระบุ


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. ปฏิบัติการสำรวจแหล่งขาย ผู้ขายสินค้า บริการ1.1 สามารถสำรวจข้อมูลผู้ขายสินค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง1.2 สามารถจัดทำและปรับปรุงข้อมูลจากการสำรวจในฐานข้อมูลผู้ขายให้ทันสมัย2. ปฏิบัติการสำรวจราคากลางของสินค้า บริการที่ต้องการ  2.1 สามารถสำรวจราคากลางของสินค้า บริการอย่างต่อเนื่อง2.2 สามารถจัดทำรายการเปรียบเทียบราคาของผู้ขายแต่ละรายอย่างครอบคลุมและจำแนกถึงความแตกต่าง2.3 สามารถจัดทำรายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ อย่างครอบคลุมประเด็นสำคัญ เพื่อประมาณการต้นทุนของสินค้าและบริการ(จัดทำ Approve vendor list)3. ปฏิบัติการสำรวจคุณสมบัติผู้ขาย ผู้ให้บริการ     3.1 สามารถสำรวจคุณสมบัติของผู้ขาย ผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง3.2 สามารถจัดทำรายงานสรุปคุณสมบัติของผู้ขายได้อย่างถูกต้องครบถ้วน4. ปฏิบัติสรุปรายชื่อผู้ขายผู้ให้บริการที่มีศักยภาพ   4.1 สามารถเปรียบเทียบคุณสมบัติขีดความสามารถในการส่งมอบ ของผู้ขาย ผู้ให้บริการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด4.2 สามารถวิเคราะห์และสรุปผลผู้ขาย ผู้ให้บริการให้เป็นตามเกณฑ์ที่กำหนด5. ปฏิบัติการขอใบเสนอราคาจากผู้ขาย ผู้ให้บริการ5.1 สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่กำหนดในใบเสนอราคาที่ได้รับ5.2 สามารถจัดทำรายงานผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคาจากผู้ขายได้อย่างถูกต้อง

(ข) ความต้องการด้านความรู้

1. การสำรวจแหล่งขาย2. การสำรวจราคากลาง3. การวิเคราะห์คุณสมบัติสินค้า4. การใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป5. โครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ6. การตลาดของสินค้า บริการ


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)


หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และ ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)
(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)
1. รายงานผลการจัดทำ และปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลผู้ขาย
2. รายการโครงสร้างต้นทุนของสินค้า บริการ
3. รายงานคุณสมบัติของผู้ขาย
4. รายงานการวิเคราะห์และสรุปผลรายชื่อผู้ขาย
5. รายงานผลการคัดเลือกผู้ขายตามใบเสนอราคา
(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)
1. ใบผ่านการอบรมการปฏิบัติการงานจัดซื้อ
2. เอกสารรับรองและผลการประเมินจากหน่วยงาน
3. ใบรับรองหรือหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์ที่องค์กรใช้งานหรือโปรแกรมสำเร็จรูป
(ค) คำแนะนำในการประเมิน
ประเมินเกี่ยวกับการสำรวจแหล่งขายและผู้ขายสินค้าหรือบริการ
(ง) วิธีการประเมิน
1. พิจารณาหลักฐานความรู้
2. พิจารณาหลักฐานการปฏิบัติงาน


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ข) คำอธิบายรายละเอียด1. ผู้ปฏิบัติงานทำการสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลผู้ขายรายใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้ข้อมูลมีความทันสมัยที่สุด นอกจากนี้ต้องมีการปรับปรุงราคากลางการขายหากมีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีการเปรียบเทียบราคาจากผู้ขายรายต่าง ๆ ใช้การจำแนกวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ เช่นต้นทุนในการซื้อ ต้นทุนในการจัดเก็บ คุณภาพของสินค้า ความทันต่อเวลา2. ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ในการเลือกแหล่งขายได้แก่ ขีดความสามารถในการจำหน่าย ขนาดและขีดความสามารถในการจัดส่ง จรรยาบรรณและความขัดแย้งต่าง ๆ ที่อาจมี3. ผู้ปฏิบัติงานสรุปรายชื่อผู้ขายที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดครบถ้วน แยกแยะเป็นผู้ขายที่มีเพียงแหล่งเดียวหรือหลายแหล่ง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)


ไม่ระบุ


18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)


18.1 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.2 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.3 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.4 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน18.5 เครื่องมือการประเมิน1. แบบประเมินความรู้ ใช้แบบทดสอบปรนัย หรือ แบบทดสอบอัตนัย2. แบบประเมินผลสาธิตการปฏิบัติงาน3. แบบประเมินผลจากการสัมภาษณ์
ดูรายละเอียดจากคู่มือการประเมิน ยินดีต้อนรับ